ТАСБИХ / ЗИКР СЧЕТЧИК

<->


Русско-кыргызский онлайн словарь

идти

идти
несов.
идти вперёд
идти назад
идти впереди
он идёт школу ал мектепке баратат;
он идёт из школы ал мектептен келатат;
идти садом бактын ичи менен басуу (жүрүү);
кто идёт? келаткан ким?;
он идёт быстро ал бат басат, ал бат жүрөт;
идти рядом катар жүрүү;
идти пешком жөө жүрүү;
идти гости конокко баруу;
(двигаться, передвигаться) кыймылдоо, козголуу, бир орундан экинчи орунга жылуу;
поезд идёт быстро поезд тез жүрүп баратат;
лёд идёт по реке дарыяда муз агып жатат;
(отправляться) жөнөө, кетүү, чыгуу;
поезд идёт пять часов поезд саат беште жөнөйт;
идти гулять сейилдикке чыгуу;
(приближаться) келүү;
весна идёт жаз келатат;
(выделяться, течь) агуу;
вода идёт по капле суу тамчылап агат;
из раны идёт кровь жарадан кан агат, чыгуу;
из самовара идёт пар самовардан буу чыгып жатат;
дым идёт из трубы мордон түтүн чыгып жатат;
(вмещаться) батуу, кирүү;
пробка не идёт горлышко бутылки тыгын бутылканын оозуна батпай койду;
(пролегать) кетүү, жатуу;
эта дорога идёт лёсом бул жол токой аралап кетет;
времени) өтүү;
дни идут своим чередом күндөр өз ирети менен өтүп жатат;
ему идёт второй год ал эки жашка карады;
часы идут точно саат туура жүрөт;
(об осадках) жааш;
идёт снег кар жаап жатат;
вчера шёл дождь кечээ жамгыр жаады;
(происходить) болуп жатуу, жүрүп жатуу;
идут прения жарыш сөз жүрүп жатат;
бой идёт уже несколько часов уруш бир нече сааттан бери жүрүп жатат;
дела идут успешно иш жакшы жүрүп жатат;
сейчас идёт урок азыр сабак жүрүп жатат;
(поступать куда-л.) кирүү;
идти военное училище согуштук окуу жайына кирүү;
(находить сбыт) сатылуу, өтүү;
(требоваться, употребляться) кетүү, жумшалуу, чыгуу;
на культуру риса идёт много воды шалыга суу көп керек;
на платье идёт три метра шёлка көйнөккө үч метр жибек кетет;
(доставляться откуда-л., куда-л.) келүү;
чай идёт Кавказа чай Кавказдан келет;
посылка оттуда идёт шесть дней посылка андан алты күндө келет;
(передаваться) берилүү;
играх) жүрүү;
идти двойки пик карганын экилигин жүрүү;
идти конём ат менен жүрүү;
(быть лицу) жарашуу;
эта шляпа ей идёт бул шляпа ага жарашат;
завтра театре идёт "Иван Сусанин" эртең театрда "Иван Сусанин" коюлат;
этот кинофильм идёт уже три дня бул кинофильм үч күндөн бери жүрүп жатат;
идти на приманку
перен. бирөөнүн алдоосуна кирүү;
это счёт не идёт бул эсепке кирбейт;
дело идёт на лад иш оңунда; иш жакшы жүрүп жатат;
меня не идёт ума... ...менин оюман кетпей койду;
не идти на ум ойго келбөө;
куда ни шло! разг. кайдан чыкса, андан чыксын!;
идти на понижение төмөндөө, ылдыйлоо;
идти на убыль азаюу, кемүү, тартылуу;
идти ко дну чөгүп кетүү (мис. кеме);
сон не идёт уйку келбейт;
это ни чем не идёт сравнение муну эч нерсе менен салыштырууга болбойт;
идти на компромисс компромисске макул болуу;
идти на риск тобокелге салуу;
идти на всё эч нерседен тартынбоо;
идти ногу современностью азыркы заман менен тең катар жүрүү (азыркы турмуштан калышпоо);
дело идёт жизни смерти иш "же өлдүм, же калдым" жөнүндө болуп жатат;
разговор шёл нём сөз ал жөнүндө болду;
идти на посадку ав. конууга бет алуу;
идти замуж күйөөгө баруу, эрге баруу;
идти на вёслах калак менен айдап жүрүү (кайыкта);
идёт! разг. (ладно) макул!, болот!, жарайт!


ZERO.kz

Может, рекламу?